Skovhaver / Nærnatur og skovbyer
At leve bæredygtigt og få rig natur
At leve økologisk og bæredygtigt i vores daglige livsførelse og når vi køber ind, er nødvendigt, hvis vi skal have en rig natur omkring os.
Og motivationen til at gøre noget kommer bl.a. gennem givende naturoplevelser. Når vi ved, hvad vi kan miste og at vi selv kan gøre noget for at få en livskraftig og rig nærnatur, så er vi mere motiveret for at sætte os ind i, hvad der styrker naturen.
Derfor er det nødvendigt, at vi har adgang til naturområder omkring os, hvor vi kan få gode naturoplevelser og lære den rige skov at kende.
Bedre adgangsregler til naturen - almindinger
I dag gøres der meget for publikum i de skove og overdrev, som ejes af staten og private naturskabende fonde. men det er kun en lille del af os, som bor nær disse naturområder. 
De fleste steder i landet er adgangen til de privatejede skove besværliggjort af skærpede adgangsregler. Man må kun gå og cykle på anlagte stier og veje - og kun færdes der om dagen. Og det er jo netop, når vi bevæger os uden for skovens stier, at vi har mulighed for de bedste naturoplevelser.
Jeg ser en fremtid, hvor staten og private naturopkøbende fonde køber flere arealer op, hvor der skabes god natur - en slags almindinger - hvor vi kan færdes frit, dog med hensyntagende foranstaltninger for dyrelivet.

Nærnatur og skovbyer

Mennesket - en del af skoven
Når vi beskæftiger os med skovens sundhed og udvikling og bliver bevidst om vores sammenhæng med naturen, så bliver det også vigtigt at holde vores krop velfungerende og fyldt med livsenergi.    
Vi indgår som en celle i naturens - ja, klodens store krop - en helhed, som er et hologram. Det betyder, at alt eksisterende indgår i en struktur, hvor enhver er tilstede i alt andet. Tænker vi en tanke, så er den øjeblikkeligt overalt i klodens store krop. Enhver tanke eller handling giver straks genklang i enhver anden livsform i skoven - ja, på kloden.
Kærlighed og taknemlighed er kraftige energier, der danner nærende livseliksirer (Se nærmere under "Viden")..
Hvor vi mennesker lever i harmoni med skoven optræder den største rigdom af planter og dyr. Skoven og mennesker lever her til gavn og glæde for hinanden.
 
Bonden som naturplejer
Vi må også have ændret på landbrugets støtteordninger. Der skal følge krav med pengene. Krav om at dyrke jorden mere økologisk og skabe en rigdom af små græssede skove og enge, levende hegn, slyngede vandløb og vandhuller til gavn for naturen og til at give os oplevelser og nær kontakt med naturen og dens livskræfter. Landmanden skal i høj grad kunne leve af, at være naturplejer.
Som det er nu, så bruges næsten al landbrugsjorden til at dyrke husdyrfoder til svin og kvæg. Dyrene skal i stedet ud i skovene og engene at gå - og det skal være husdyrracer, som ikke skal fodres med dyrkede afgrøder. Skovene skal igen lyde af hjortebrøl, hestevrinsken, grynt fra vildsvin og brølen fra vildkvæg for at få dynamik og variation - og dermed et rigt plante- og dyreliv.
Den dyrkede jord ville især komme i harmoni med naturmiljøet, hvis den blev dyrket mere efter biodynamiske principper, hvor man nærer jord og planter med dyrkningsmåder, som styrker livskræfterne.
Jagttrykket skal også dæmpes kraftigt, for at få flere dyr, men også for at få mere tillidsfulde dyr og muligheder for mere nærkontakt og dybe naturoplevelser. Iagttagelser viser, at i områder, hvor der ikke drives jagt på f.eks. rovfugle, der bliver fuglenes flugtafstand meget kortere. Man kan komme tættere på fuglene, uden at det generer dem.
Fremtidens bylandskab: Skovbyer!
Dyrene har som beboere på kloden lige så meget ret til plads og værdighed, som vi mennesker.
Jeg ser en fremtid, hvor vi bygger skovbyer - ikke i de eksisterende skove; men hvor man tænker naturen ind ved byplanlægning - hvor nye boligkvarterer bygges med langt færre huse pr. areal end vi ser det nu, og med skove og enge integreret i bebyggelsen. Vi fortjener en tæt sameksistens med skoven og dyrene, og de fortjener rum til liv!
Når mange af os klumper os sammen i bysamfund renset for græssede naturskove og vilde blomsterenge og rislende vandløb, så mister vi let kontakten med vores krops livsgrundlag. 
Vi ved, hvor vigtig og udviklende skoven er for børn, og hvor afstessende,  inspirerende og styrkende naturen er for os voksne. Undersøgelserne, som dokumenterer det, er lavet, og nu skal de lysåbne naturskove med græssende hjorte, heste og kvæg tænkes med ved byplanlægning.
Jes Romme | Grastenvej 208, Thurø, 5700 Svendborg  | Tlf.: 0045 24663926 | jesromme1@gmail.com