Det levende nu!
Øv dig i at være i din indre stilhed, fri for sindets uro af tanker og følelser - altså i en afslappet og fredfyldt sindstilstand. Når du lader stilheden fylde dig, udstråler hjernen bestemte elektriske bølger og vi er tilbage i vores naturlige livfulde tilstand af væren, gennem hvilken skoven kan åbne sig for os.

Når du i denne tilstand af væren - glemmer alt om fortid og fremtid - og bare er til stede i dette øjeblik, så er du i den rette tilstand til at sanse det levende, som udfolder sig bag overfladerne. Du er i den tilstand af skærpet opmærksomhed, jeg kalder for Det levende nu!

Alle ting vil opleves meget levende og fulde af sansende nærvær. Det er en lykketilstand, som ikke er bundet til følelser. En tilstand, hvor hjernen og hjertets slag svinger i en særlig rytme. Efterhånden som du fylder dig i større og større grad med dette nærvær, kan du opleve, at det åbner til noget umådeligt stort.

I det du retter opmærksomheden mod den store aktivitet af vibrerende liv i træer og dyr, så kan du opleve, at komme i berøring med en verden af stor skønhed af liv og lys. Det du før oplevede som faste former, bliver da pludseligt levende, ja, fulde af liv. Du oplever på en højere frekvens og kan se de lysende energistrømninger pulsere i og omkring hver livsform.
Det handler om at sanse forskellige svingningsniveauer. Sten, græs, dyr og træer såvel som vores egen fysiske krop vibrerer i en frekvens, som er synlig for os; men hvis vi forestiller os, at vibrationen hæves en oktav op, vil deres og vores krop blive usynlig for vore fysiske øjne - men de er der stadig. Vi er så på det vibrationsplan, som energikroppen vibrerer på.

Det er vigtigt, at vi mennesker har tillid til det vi sanser og fornemmer. På denne måde kan vores viden om naturen udvikle sig hurtigere.
 
Efterhånden som vi bliver mere bevidste om altings fællesskab, som strømmer i os, så vil skoven og vandet få større inpas i vore bysamfund.
Mit fremtidsscenarie er en verden, hvor vi mennesker lever i nærværet, for dér trives skoven!
 
Se dette link om hvordan vi kan åbne for nærværet: http://www.skovenivortindre.dk/naervaeret 
 
 
 
 

Skovens indre landskab

 

Skoven har både et ydre og et indre landskab. Det ydre landskab oplever vi med vore fysiske sanser. Fascinerende plante- og dyreformer, landskaber, dufte, bevægelser, farver, mønstre og lyde.
Bag den fysiske verden er et andet landskab af hurtigere vibrerende stof og energi, og som den fysiske verden svinger i resonans med. Det er landskabets energilegeme. 

Skovens indre landskab er en verden af strømmende og vibrerende liv, hvor safter og livskræfter strømmer i livfulde kredsløb. Her pulserer  formende kræfter, som alt efter deres kvalitet enten styrker eller svækker det legeme, de strømmer i. 

  

Der findes disse to former for dagsbevidsthed. Det ene, hvor vi kun sanser det ydre landskabs fysiske former, som vi alle kender. Vi lever i tid, og oplever alt i skoven som adskilt fra hinanden.
Selv om vi får mange skønne naturoplevelser, så mangler vi opfattelsen af det levende bag overfladerne. Det livfuldt pulserende og strømmende. Vi oplever ikke al tings sammenhæng - og oplever ingen dybere kontakt med skove, dyr og vandløb.
Når vi med øvelse begynder at kunne sanse skovens indre landskab. så kan vi også mærke skovens og planternes og dyrenes vitalitet - deres sundhedstilstand. Vi er i en anden form for dagsbevidsthed, hvor tid ikke eksisterer. Vi oplever hvordan træer, planter og dyr, ja alt nærmest danser sammen i én stor bevægelse - et stort fællesskab - ét stort nærvær.
Dette nærvær er særlig tydeligt i en gammel skov, hvor der over lang tid har udviklet sig et tæt netværk mellem alle planter og dyr.
Når vi tilstræber at have en indre dialog med skovens sjæl, så vil vi kunne mærke, hvordan vi vil kunne pleje skoven, så den udvikler sig bedst muligt.
Skoven giver frit ud af livsenergien fra sit kraftfulde energifelt. Når vi fyldes af skovens livsenergi, f.eks. efter et ophold et kraftfuldt sted i skoven, så føler vi os glade, friske, idéfyldte og i et flow, hvor vi er fuldt til stede i vores aktivitet - tingene lykkes og går op i en højere enhed.
 
 
 
 
I berøring med skovens træer.
Mange mennesker, som længe har levet alene i naturen, oplever, at alt er levende. De ser liv pulsere og strømme i alt omkring dem. Nogle indianere kalder det at være i berøring eller føling med naturens skabninger. Ved din jævnlige berøring med naturen vil du kunne opleve vandløbenes, stenenes og blomsternes livfulde energier som sang. Den vil vi høre, når vi bliver stille indeni, og lader vore tanke- og følelsesbølger lægge sig til ro til en indre spejlblank sø, og så åbner os for træernes og vandløbenes berøring. 
Lad skoven omfavne dig med hele sin krop af energi fra træer, dyr og blomster. Giv duftene og lydene, luften og lyset lov til at gennemtrænge dig. Bad i dem! Du vil opleve, at tiden står stille, at alt sker lige nu - det tidløse, levende nu!
 
 
Jes Romme | Grastenvej 208, Thurø, 5700 Svendborg  | Tlf.: 0045 24663926 | jesromme1@gmail.com